Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/4575
Title: नेपाली कोटिकर Nepali kotikar
Other Titles: अभिज्ञान, वर्ष ७,आङ्क ८-९, (जनवरी - दिसेम्बेर २०१८) प्रि ६३-६८ Abhijnan,Vol.7, Part- 8-9, (January-December 2018 ) p 63-68
Authors: मणर Manar, कृष्णमाया Krishnamaya
Keywords: नेपाली Nepali
कोटिकार Kotikar
नाम Naam
रूप Rup
Issue Date: 2018
Publisher: University of North Bengal
Abstract: नेपाली भाषामा पाइने कोटिकारहरूको वर्णन तथा विश्लेषण यस अध्ययनपत्रको उद्देश्य रहेको छ। निर्जीवता, मानवीयता, आकार, विन्यास, खँदिलोपन, पदार्थ, आयाम, माप आदि अर्थतत्त्वका आधारमा नामलाई कोटीकृत गर्ने लगभग दुइ सयवटा सङ्ख्यावाची कोटिकारहरू नेपालीमा पाइन्छन्‌। यस पत्रमा ती कोटिकारहरूको वर्गीकरणसँगै रूपतात्विक अनि वाक्यतात्चिक वर्णन गरिएको छ।
URI: http://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/4575
ISSN: 0976-1640
Appears in Collections:ABHIJNAN, Vol.7, No.8-9, (January - December 2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abhinan_Jan_Dec_2018-05.pdfNepali kotikar116.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in NBU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.